Arnhem M-M

Grave: M-5-106

Died:

ID TAG:297-2 Bau Ers Btl 7

Reburied: 09-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-6-127

Died:

Reburied: 16-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-6-135

Died:

Reburied: 21-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-6-150

Died:

Reburied: 23-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-156

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-160

Died:

ID TAG: M287 RAD7/315/07

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-165

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-169

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-8-196

Died:

Reburied: 06-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-9-215

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-9-218

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-9-221

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-10-229

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-10-245

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-248

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-252

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-255

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-11-263

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-12-286

Died:

ID TAG:494-I/IR.574

Reburied: 17-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-5-123

Died:

Reburied: 16-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-6-128

Died:

ID TAG: 7538 SS/DF

Reburied: 16-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-6-141

Died:17-09-1944

ID TAG: M157 RAD 1/208-3344

Reburied: 21-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-152

Died:

ID TAG: 2639 SS Frw Br 19 Lst Ndl

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-158

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-161

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-167

Died:

ID TAG:4/SS Pz Gren Damm

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-171

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-8-198

Died:

ID TAG:SS Flak E Abt 4472

Reburied: 06-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-9-216

Died:

ID TAG:Kriegmarine 5080/44

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-9-219

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-226

Died:

ID TAG:790- FLH Asperen (L)

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-234

Died:23-09-1944

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-10-246

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-249

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-253

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-256

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-11-268

Died:

ID TAG:597/62784

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-12-288

Died:

Reburied: 17-11-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-5-124

Died:

Reburied: 16-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-6-134

Died:

Reburied: 21-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-6-148

Died:

Reburied: 21-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-154

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-159

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-7-164

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-168

Died:

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-7-172

Died:

ID TAG:Pol WSS NOWITZ

Reburied: 29-09-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-9-214

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-9-217

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-9-220

Died:

Reburied: 12-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-228

Died:

ID TAG:206-Fl H.Kp32/Fl KDTR. A.

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-241

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-10-247

Died:

Reburied: 19-10-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-251

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-10-254

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-11-261

Died:

Reburied: 03-11-1948

                  Location: Arnhem


Grave: M-11-278

Died:

Reburied: 17-11-1948

                  Location: Arnhem

 


Grave: M-12-299

Died:

ID TAG:42/K.B. Kol.943

Reburied: 17-11-1948

                  Location: Arnhem