Arnhem BM

Grave: BM-5-112

Died:

Reburied: 09-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-135

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-149

Died:09-1944

ID TAG: A3385  VW R.K.

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-7-162

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-7-168

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-7-173

Died:

ID TAG: 2204  SS Pz Div Hohenstaufen

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-180

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-187

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-192

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-202

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-206

Died:

ID TAG: A41  Fl H Kdrt Ansbach

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-209

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-224

Died:

Reburied: 12-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-10-235

Died:

ID TAG: 815 Waffen SS

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-11-257

Died:

Reburied: 21-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-10-269

Died:

ID TAG: SS Totenkopf

Reburied: 26-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-11-273

Died:

Reburied: 26-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-12-278

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-285

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-298

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-130

Died:

Reburied: 09-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-137

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-7-153

Died:09-1944

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-7-165

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-7-171

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-7-175

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-8-181

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-189

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-194

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-203

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-207

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-9-210

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-10-232

Died:

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-10-239

Died:

ID TAG: KM  N10780/44

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-11-262

Died:

ID TAG: 5939 Stamm Kp G.E.B BH Mot

Reburied: 21-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-11-270

Died:

Reburied: 26-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-11-274

Died:

Reburied: 26-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-12-280

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-288

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-299

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-132

Died:

Reburied: 09-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-6-146

Died:09-1944

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-7-157

Died:

ID TAG: A862 Gren Regt Lw Ndl

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-7-167

Died:

ID TAG: 0588 Gren Regt Lw Ndl

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-7-172

Died:

ID TAG: 3SS  N.P Batt  D SS Waff 1908

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-176

Died:

ID TAG: 2/SS  AUE Btl 12  29737

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-183

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-190

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-8-197

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-204

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-9-208

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-9-221

Died:

Reburied: 12-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-10-233

Died:

ID TAG: SS Pz  Rgt  Blg A202

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-10-250

Died:

Reburied: 19-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-11-264

Died:

Reburied: 21-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-11-272

Died:

Reburied: 26-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BM-11-275

Died:

ID TAG: 10/SS A.E.R Waffen SS

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-282

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-297

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BM-12-300

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem