Arnhem AJ-BL

Grave: AJ-10-226

Died:

ID Tag: Stamm Kp Gren E Btl  781

Reburied: 14-08-1956

                  Location: Arnhem


Grave: BL-6-127

Died:         

Reburied: 03-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-137

Died:         

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-140

Died:          

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-148

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-153

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-157

Died:

ID TAG: Grune Polizei

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-7-167

Died:

ID TAG: 1 SS Ausb Regt  P.R.A.G /133

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-171

Died:

ID TAG: 1 Schees  Kp 68-6888

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-8-185

Died:

ID TAG: A4842 Batt Waff SS

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-8-194

Died:

ID TAG: 58256/62

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-8-198

Died:

ID TAG: M170 RAD/1212

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-9-207

Died:

Reburied: 06-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-9-218

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 

 


Grave: BL-9-225

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-10-231

Died:

ID TAG: 4955 Stamm Pz Gren  Btl 66

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-10-245

Died:

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-12-285

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-292

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-299

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-5-109

           Died:

Reburied: 03-09-1948

                           Location: Arnhem

 


Grave: BL-6-135

Died:          

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-138

Died:          

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-141

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-6-149

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-154

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-165

Died:

ID TAG:  SS Frw  Brg St NBL

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-7-169

Died:

ID TAG: 3853 Stamm M Comp  P.T.L.A.B. 4

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-8-177

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-8-189

Died:

ID TAG: A SS VT IK (E) SS D 1773

10230  SS Pi  A U.E.Btl

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-8-195

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-8-199

Died:

ID TAG: 19 LGN Rgt 11

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-9-215

Died:

 ID TAG: M 287 RAD 7-315 -05

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-9-221

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 

 


Grave: BL-10-227

Died:

ID TAG: Gren Regt 133

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-10-243

Died:

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-10-246

Died:

ID TAG: KDR  D GEND  GRAZ

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-289

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-294

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-300

Died:

Reburied: 24-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-5-122

Died:         

Reburied: 03-09-1948

                           Location: Arnhem

 


Grave: BL-6-136

Died:          

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-139

Died:          

Reburied: 16-09-1948

                           Location: Arnhem


Grave: BL-6-142

Died:

Reburied: 16-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-7-152

Died:

ID TAG: M157-RAD 1/208  3306

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-7-155

Died:

ID TAG:6 Batt A.R. 151

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-7-166

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-7-170

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 

 


Grave: BL-8-184

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-8-190

Died:

Reburied: 24-09-1948

                      Location: Arnhem

 

 


Grave: BL-8-196

Died:

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-8-200

Died:

 

Reburied: 30-09-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-9-217

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-9-222

Died:

ID TAG: SS Pz Gren Div Hohenstaufen  20237

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-10-228

Died:

Reburied: 08-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-10-244

Died:

Reburied: 15-10-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-12-284

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem

 


Grave: BL-12-290

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem


Grave: BL-12-295

Died:

Reburied: 18-11-1948

                      Location: Arnhem